รายงานผลการประเมิน (LPA)

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Perfomance Assessment : LPA) : (สถ - อปท)