กองการศึกษา


สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 <<download>>
  • โครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร (โรงเรียนบ้านจุน สพป.พะเยา เขต 2) <<download>>
  • โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2) <<download>>
  • โครงการฝึกอบรมศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2) <<download>>

Get Directions

Get Directions