ข้าวหอมนกยูง

 ORGANIC RICE ตราข้าวหอมนกยูง

ข้าวหอมนกยูง2ข้าวหอมนกยูง3 ผลิตโดย "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ แม่จุน" ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลจุน โทร. 054 421412