ข้าวหอมนกยูง

 ORGANIC RICE ตราข้าวหอมนกยูงข้าวหอมนกยูง2ข้าวหอมนกยูง3

ผลิตโดย “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ แม่จุน” ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลจุน โทร. 054 421412