ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลจุน

เทศบาลตำบลจุน จะได้จัดพิธีเปิด "ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลจุน" ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นน้อยที่สุดและให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉิน หรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะประกอบด้วย ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลจุน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานกาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน

เหตุฉุกเฉินโทรแจ้ง 054421008

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของชุมชน, กิจกรรมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร