ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเปิดบ้าน วิชาการ Chun Model การบริหารจัดการเด็กปฐมวัย เทศบาลตำบลจุน และกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับปฐมวัยขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566่ เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และคณะครู ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเปิดบ้าน วิชาการ Chun Model การบริหารจัดการเด็กปฐมวัย เทศบาลตำบลจุน และกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับปฐมวัยขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และมีผลงานที่เกิดจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความภาคภูมิใจทัศนคิติที่ดีด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร