ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลจุนได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบกฎหมายฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลจุนได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจุน ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก =>Download1<= =>Download2<=


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร