ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางเพ็ญ อุ่นเรือน ถึงบ้านนางบัวหอม คันธิ หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 6 เชื่อม ซอย 9 หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายไฝ ไชยมงคล ถึงลำห้วยร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายเลื่อน คำเหม็ง ถึง บ้านนายศรีคำ  ไชยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร