Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ หมู่ 1 ,10 ,11 โดยกิจกรรมมีดังนี้ เก็บขยะสองข้างทาง, ให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ, กิจกรรมรับบริจาคขยะ และ จัดทำจุดคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่ผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่ทั้งสามหมู่บ้าน


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร