กิจกรรมโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมกับ นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง , นายสุรพันธ์ สุวรรณศักดิ์ ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน , นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, พนักงานเทศบาลและคณะครูโรงเรียน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับนักเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/นันทนาการ

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยป้องกัน นักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร