ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 17 ถึง วัดจุนหลวง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากปากซอย 8 ถึง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางเขียว เจิมเฉลิม ถึงลำห้วยกั้ง หมู่ที่ 10     ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 13 (ซอยหลัง รพ.สต.จุน บ้านค้างหงษ์) หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8 จากบ้านนางสาลิณี แสงแก้ว ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสง่า ดวงบุปผา ถึง บ้านนายแก้วหวลอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8  หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 1 ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงลำห้วยจุน หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 (ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงเหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปลี่ยน ศรีธนะ ถึงบ้านนายสนิท ต่อมคำ หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าสุสาน ถึงถนนคอนกรีตเดิม  หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

18. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

19. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากปากซอย 5 ถึงบ้านนายยงยุทธ ขัติยศ หมู่ที่ 15   ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยารายละเอียด คลิก  => Download


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร