ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านนางเกี๋ยงคำ พุทธวงศ์ ถึงบ้านนางปัน โสดน่าน หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
  2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนางภาวิณี สว่างสุข ถึงแยกบ้านนางบัวเนียม หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
  3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 6 เชื่อม ซอย 9 จากบ้านนางพิมพ์พะยอม ใบบาง ถึงบ้านนายสุวรรณ วันนู หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
  4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายจันทร์ ปาวี ถึงบ้านนางสาวระภีพร ชุมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายทอง สีสัน ถึงบ้านนางสุดาพร ไชยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
  6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 สายบ้านนางสาวเกศรินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
  7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนางศรี คำสุรัน ถึงบ้านนายดวงทิพย์ จอมวุฒิ หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาว์นโหลด
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร