ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เครื่องอัดก้อนพลาสติกไฮโดรลิค จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น

เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลจุน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้มีความประสงค์ขอโอนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอโอนมายังเทศบาลตำบลจุน ดังนี้

  1. คำร้องขอโอนย้าย
  2. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
  3. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
  4. หนังสือรับรองความประพฤติ

(download เอกสาร)


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการจัดซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัส ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 17 ถึง วัดจุนหลวง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากปากซอย 8 ถึง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางเขียว เจิมเฉลิม ถึงลำห้วยกั้ง หมู่ที่ 10     ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 13 (ซอยหลัง รพ.สต.จุน บ้านค้างหงษ์) หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8 จากบ้านนางสาลิณี แสงแก้ว ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสง่า ดวงบุปผา ถึง บ้านนายแก้วหวลอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8  หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 1 ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงลำห้วยจุน หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 (ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงเหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปลี่ยน ศรีธนะ ถึงบ้านนายสนิท ต่อมคำ หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าสุสาน ถึงถนนคอนกรีตเดิม  หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

18. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

19. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากปากซอย 5 ถึงบ้านนายยงยุทธ ขัติยศ หมู่ที่ 15   ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก  => Download

20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยารายละเอียด คลิก  => Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

เมืองจุนเมืองนกยูงงาม

เมืองจุนเมืองนกยูงงาม
เมืองจุนเมืองนกยูงงาม
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโรงสำหรับพักคัดแยกขยะ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลจุนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโรงสำหรับพักคัดแยกขยะ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจุน จำนวน 4 แห่ง (ชนิดถุง) และกล่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 รายละเอียด คลิก ==> Download
  2. โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน (ชนิดถุง) และชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 รายละเอียด คลิก ==> Download
  3. โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน (ชนิดถุง) และชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 รายละเอียด คลิก ==> Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเพ็ญศรี พุ่มศรีอินทร์ ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงลำห้วยจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเพ็ญศรี พุ่มศรีอินทร์ ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงลำห้วยจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนร่องต่วง) ข้ามห้วยสร้อยแล้ง จุดสวนนายก่วน ปิจเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนร่องต่วง) ข้ามห้วยสร้อยแล้ง จุดสวนนายก่วน ปิจเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น